ZAKRES USŁUG / OFERTA

Zakres usług

 • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ OD DŁUŻNIKÓW /WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI/
 • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH
 • OBSŁUGA PRAWNA

 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ OD DŁUŻNIKÓW /WINDYKACJA WIERZYTELNOŚCI/

W ramach dochodzenia wierzytelności od dłużników prowadzimy:

 • postępowanie polubowne – przedsądowe o zapłatę /kontakt pisemny i/lub telefoniczny/
 • przygotowanie wniosków do Sądu z zawezwaniem do próby ugodowej
 • postępowanie sądowe w trybie uproszczonym, upominawczym, nakazowym i zwykłym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym,
 • postępowanie egzekucyjne

oraz fakultatywnie:

 • postępowanie sądowe p-ko członkom zarządu Spółki z o.o. na zasadzie art. 299 ksh /w razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji wobec Spółki/
 • dochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej /stwierdzenie nieważności czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, przy ustaleniu/
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • uzyskania europejskiego nakazu zapłaty
 • uzyskanie europejskiego tytułu egzekucyjnego

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z OC SPRAWCY ZDARZENIA

Odszkodowanie przysługuje kierującemu pojazdem, który został uszkodzony w wyniku zdarzenia spowodowanego przez innego uczestnika ruchu drogowego, a także pasażerowi pojazdu oraz pieszemu.

Pomoc w uzyskaniu :

 • odszkodowania za zniszczone mienie
 • zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego za okres naprawy pojazdu poszkodowanego
 • zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 • dochodzenie roszczeń z ubezpieczeń majątkowych

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH

Pomoc w dochodzeniu odszkodowania:

 • zniszczone mienie
 • z tytułu utraconych dochodów

Pomoc w odzyskaniu odszkodowania z polis:

 • na życie
 • NNW /powstanie prawa do świadczenia uzależnione jest od nieszczęśliwego wypadku powodującego skutki określone w warunkach ubezpieczenia/

 

OBSŁUGA PRAWNA

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresu :

§ PRAWA CYWILNEGO

 • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów prawnych
 • negocjowanie umów
 • analiza zagadnień prawnych oraz wydawanie opinii prawnych

§ PRAWA GOSPODARCZEGO, HANDLOWEGO ORAZ REJESTROWEGO

 • doradztwo prawne w zakresie zakładania i funkcjonowania spółek
 • sporządzanie umów spółek
 • przygotowywanie i rejestracja zmian w rejestrze przedsiębiorców
 • tworzenie, przekształcanie, łączenie i likwidacja spółek
 • wsparcie prawne dla organów spółek /zarządu, zgromadzeń wspólników i rad nadzorczych/
 • rozwiązywania sporów pomiędzy wspólnikami, oraz doradztwo w tym zakresie

§ PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • dokonywanie zgłoszeń wierzytelności do masy upadłości

§ PRAWA BUDOWLANEGO

 • sporządzanie umów o dzieło i umów o roboty budowlane
 • reprezentacja w sporach sądowych

§ PRAWO PRACY

 • projekty umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych /kontrakty menadżerskie/
 • reprezentacja w sądach pracy /prowadzenie sporów sądowych ze stosunku pracy/
 • przygotowywanie regulamin w pracy, wynagrodzenia, ZFŚ

§ PRAWO BANKOWE

 • rozwiązywanie bieżących zagadnień prawnych związanych z zawartymi umowami dotyczącymi instrumentów finansowych
 • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących produktów bankowych
 • weryfikowanie umów kredytowych pod kątem zabezpieczeń wierzytelności bankowych
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach związanych z zawartymi umowami

§ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 • odwołania od decyzji administracyjnych
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

§ PRAWO PODATKOWE

istnieje możliwość uzyskania porady w zakresie prawa podatkowego u współpracującego z kancelarią doradcy podatkowego